โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตานีวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 536
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 64 68 132 24.63
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 63 63 126 23.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 37 49 86 16.04
3 รวม ม.ต้น 11 164 180 344 64.18
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 21 51 72 13.43
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 26 37 63 11.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 22 35 57 10.63
6 รวม ม.ปลาย 9 69 123 192 35.82
รวมทั้งหมด 20 233 303 536 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0