โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แนงมุดวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 625
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 65 60 125 20.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 60 56 116 18.56
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 52 74 126 20.16
3 รวม ม.ต้น 11 177 190 367 58.72
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 37 58 95 15.20
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 33 42 75 12.00
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 38 50 88 14.08
6 รวม ม.ปลาย 9 108 150 258 41.28
รวมทั้งหมด 20 285 340 625 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0