โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โคกตะเคียนวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 504
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 59 49 108 21.43
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 59 53 112 22.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 47 56 103 20.44
3 รวม ม.ต้น 12 165 158 323 64.09
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 24 50 74 14.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 17 38 55 10.91
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 23 29 52 10.32
6 รวม ม.ปลาย 7 64 117 181 35.91
รวมทั้งหมด 19 229 275 504 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0