โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พนมดงรักวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,054
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 110 100 210 19.92
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 85 87 172 16.32
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 90 84 174 16.51
3 รวม ม.ต้น 15 285 271 556 52.75
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 35 63 98 9.30
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 30 73 103 9.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 22 49 71 6.74
6 รวม ม.ปลาย 11 87 185 272 25.81
7 ปวช.1 3 72 29 101 9.58
8 ปวช.2 3 41 13 54 5.12
9 ปวช.3 3 51 20 71 6.74
9 รวม ปวช. 9 164 62 226 21.44
รวมทั้งหมด 35 536 518 1,054 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0