โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2564

จำนวน 2,994
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 163 261 424 14.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 187 281 468 15.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 160 276 436 14.56
3 รวม ม.ต้น 33 510 818 1,328 44.36
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 165 384 549 18.34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 162 404 566 18.90
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 152 399 551 18.40
6 รวม ม.ปลาย 45 479 1,187 1,666 55.64
รวมทั้งหมด 78 989 2,005 2,994 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0