โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,542
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 198 245 443 17.43
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 227 269 496 19.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 199 244 443 17.43
3 รวม ม.ต้น 37 624 758 1,382 54.37
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 148 290 438 17.23
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 134 251 385 15.15
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 117 220 337 13.26
6 รวม ม.ปลาย 37 399 761 1,160 45.63
รวมทั้งหมด 74 1,023 1,519 2,542 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0