โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โนนค้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 611
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 50 64 114 18.66
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 46 45 91 14.89
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 47 54 101 16.53
3 รวม ม.ต้น 9 143 163 306 50.08
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 43 83 126 20.62
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 27 51 78 12.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 68 101 16.53
6 รวม ม.ปลาย 9 103 202 305 49.92
รวมทั้งหมด 18 246 365 611 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0