โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เขื่อนช้างวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 702
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 62 68 130 18.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 77 56 133 18.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 52 79 131 18.66
3 รวม ม.ต้น 12 191 203 394 56.13
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 35 73 108 15.38
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 34 56 90 12.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 46 64 110 15.67
6 รวม ม.ปลาย 10 115 193 308 43.87
รวมทั้งหมด 22 306 396 702 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0