โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ขุขันธ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,427
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 223 351 574 16.75
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 216 346 562 16.40
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 220 342 562 16.40
3 รวม ม.ต้น 45 659 1,039 1,698 49.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 206 383 589 17.19
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 194 372 566 16.52
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 173 401 574 16.75
6 รวม ม.ปลาย 46 573 1,156 1,729 50.45
รวมทั้งหมด 91 1,232 2,195 3,427 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0