โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กันทรลักษ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 580
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 55 73 128 22.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 67 75 142 24.48
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 50 50 100 17.24
3 รวม ม.ต้น 11 172 198 370 63.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 45 46 91 15.69
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 21 36 57 9.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 29 33 62 10.69
6 รวม ม.ปลาย 7 95 115 210 36.21
รวมทั้งหมด 18 267 313 580 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0