โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,944
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 262 350 612 15.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 250 360 610 15.47
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 273 337 610 15.47
3 รวม ม.ต้น 45 785 1,047 1,832 46.45
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 285 427 712 18.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 282 442 724 18.36
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 286 390 676 17.14
6 รวม ม.ปลาย 54 853 1,259 2,112 53.55
รวมทั้งหมด 99 1,638 2,306 3,944 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0