โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปทุมพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 790
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 68 68 136 17.22
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 62 68 130 16.46
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 59 80 139 17.59
3 รวม ม.ต้น 13 189 216 405 51.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 60 88 148 18.73
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 39 86 125 15.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 29 83 112 14.18
6 รวม ม.ปลาย 14 128 257 385 48.73
รวมทั้งหมด 27 317 473 790 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0