โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,743
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 153 148 301 17.27
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 192 152 344 19.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 200 207 407 23.35
3 รวม ม.ต้น 29 545 507 1,052 60.36
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 121 151 272 15.61
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 89 146 235 13.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 72 112 184 10.56
6 รวม ม.ปลาย 21 282 409 691 39.64
รวมทั้งหมด 50 827 916 1,743 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0