โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 610
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 61 48 109 17.87
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 47 53 100 16.39
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 49 56 105 17.21
3 รวม ม.ต้น 9 157 157 314 51.48
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 48 69 117 19.18
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 37 51 88 14.43
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 31 60 91 14.92
6 รวม ม.ปลาย 7 116 180 296 48.52
รวมทั้งหมด 16 273 337 610 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0