โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เขมราฐพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,593
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 114 179 293 18.39
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 140 146 286 17.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 125 160 285 17.89
3 รวม ม.ต้น 24 379 485 864 54.24
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 75 187 262 16.45
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 85 167 252 15.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 72 143 215 13.50
6 รวม ม.ปลาย 24 232 497 729 45.76
รวมทั้งหมด 48 611 982 1,593 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0