โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โนนกุงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 553
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 56 58 114 20.61
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 50 49 99 17.90
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 52 67 119 21.52
3 รวม ม.ต้น 9 158 174 332 60.04
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 37 55 92 16.64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 27 33 60 10.85
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 22 47 69 12.48
6 รวม ม.ปลาย 7 86 135 221 39.96
รวมทั้งหมด 16 244 309 553 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0