โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 538
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 62 62 124 23.05
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 60 58 118 21.93
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 34 52 86 15.99
3 รวม ม.ต้น 12 156 172 328 60.97
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 32 57 89 16.54
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 24 43 67 12.45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 13 41 54 10.04
6 รวม ม.ปลาย 8 69 141 210 39.03
รวมทั้งหมด 20 225 313 538 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0