โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,120
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 193 232 425 20.05
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 171 224 395 18.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 156 217 373 17.59
3 รวม ม.ต้น 33 520 673 1,193 56.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 83 225 308 14.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 104 232 336 15.85
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 95 188 283 13.35
6 รวม ม.ปลาย 28 282 645 927 43.73
รวมทั้งหมด 61 802 1,318 2,120 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0