โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โขงเจียมวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 761
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 77 67 144 18.92
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 75 82 157 20.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 54 68 122 16.03
3 รวม ม.ต้น 12 206 217 423 55.58
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 47 96 143 18.79
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 33 63 96 12.61
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 35 64 99 13.01
6 รวม ม.ปลาย 10 115 223 338 44.42
รวมทั้งหมด 22 321 440 761 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0