โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เอือดใหญ่พิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 632
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 53 58 111 17.56
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 43 56 99 15.66
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 57 70 127 20.09
3 รวม ม.ต้น 10 153 184 337 53.32
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 38 74 112 17.72
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 38 69 107 16.93
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 21 55 76 12.03
6 รวม ม.ปลาย 9 97 198 295 46.68
รวมทั้งหมด 19 250 382 632 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0