โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตาลสุมพัฒนา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 517
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 68 52 120 23.21
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 44 50 94 18.18
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 37 34 71 13.73
3 รวม ม.ต้น 9 149 136 285 55.13
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 35 56 91 17.60
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 27 44 71 13.73
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 21 49 70 13.54
6 รวม ม.ปลาย 7 83 149 232 44.87
รวมทั้งหมด 16 232 285 517 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0