โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,981
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 229 270 499 16.74
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 217 282 499 16.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 170 286 456 15.30
3 รวม ม.ต้น 36 616 838 1,454 48.78
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 197 347 544 18.25
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 179 343 522 17.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 177 284 461 15.46
6 รวม ม.ปลาย 38 553 974 1,527 51.22
รวมทั้งหมด 74 1,169 1,812 2,981 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0