โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาจะหลวย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,371
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 227 89 138 227 16.56
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 231 86 145 231 16.85
3 มัธยมศึกษาปีที 3 237 101 136 237 17.29
3 รวม ม.ต้น 695 276 419 695 50.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 241 102 139 241 17.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 222 62 160 222 16.19
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 213 70 143 213 15.54
6 รวม ม.ปลาย 676 234 442 676 49.31
รวมทั้งหมด 1,371 510 861 1,371 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0