โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาส่วงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 697
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 85 76 161 23.10
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 60 74 134 19.23
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 69 60 129 18.51
3 รวม ม.ต้น 14 214 210 424 60.83
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 32 83 115 16.50
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 25 56 81 11.62
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 21 56 77 11.05
6 รวม ม.ปลาย 10 78 195 273 39.17
รวมทั้งหมด 24 292 405 697 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0