โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าโพธิ์ศรีพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 840
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 85 77 162 19.29
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 63 84 147 17.50
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 64 67 131 15.60
3 รวม ม.ต้น 13 212 228 440 52.38
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 48 79 127 15.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 37 90 127 15.12
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 58 88 146 17.38
6 รวม ม.ปลาย 12 143 257 400 47.62
รวมทั้งหมด 25 355 485 840 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0