โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บุณฑริกวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,900
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 135 189 324 17.05
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 142 210 352 18.53
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 121 167 288 15.16
3 รวม ม.ต้น 24 398 566 964 50.74
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 97 220 317 16.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 85 224 309 16.26
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 75 235 310 16.32
6 รวม ม.ปลาย 32 257 679 936 49.26
รวมทั้งหมด 56 655 1,245 1,900 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0