โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาโพธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 643
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 94 61 155 24.11
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 59 61 120 18.66
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 53 62 115 17.88
3 รวม ม.ต้น 12 206 184 390 60.65
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 34 55 89 13.84
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 24 48 72 11.20
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 31 61 92 14.31
6 รวม ม.ปลาย 7 89 164 253 39.35
รวมทั้งหมด 19 295 348 643 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0