โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ค้อวังวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 766
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 72 66 138 18.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 66 67 133 17.36
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 51 57 108 14.10
3 รวม ม.ต้น 12 189 190 379 49.48
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 59 81 140 18.28
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 47 73 120 15.67
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 51 76 127 16.58
6 รวม ม.ปลาย 12 157 230 387 50.52
รวมทั้งหมด 24 346 420 766 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0