โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คำเตยวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 525
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 64 56 120 22.86
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 53 55 108 20.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 58 46 104 19.81
3 รวม ม.ต้น 9 175 157 332 63.24
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 20 44 64 12.19
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 29 39 68 12.95
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 27 34 61 11.62
6 รวม ม.ปลาย 6 76 117 193 36.76
รวมทั้งหมด 15 251 274 525 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0