โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชัยภูมิภักดีชุมพล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,875
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 373 125 498 17.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 365 127 492 17.11
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 324 136 460 16.00
3 รวม ม.ต้น 38 1,062 388 1,450 50.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 250 212 462 16.07
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 246 257 503 17.50
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 242 218 460 16.00
6 รวม ม.ปลาย 39 738 687 1,425 49.57
รวมทั้งหมด 77 1,800 1,075 2,875 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0