โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,064
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 19 508 527 17.20
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 21 501 522 17.04
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 13 529 542 17.69
3 รวม ม.ต้น 43 53 1,538 1,591 51.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 63 432 495 16.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 51 446 497 16.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 29 452 481 15.70
6 รวม ม.ปลาย 40 143 1,330 1,473 48.07
รวมทั้งหมด 83 196 2,868 3,064 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0