โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านค่ายวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 521
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 54 41 95 18.23
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 55 47 102 19.58
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 68 42 110 21.11
3 รวม ม.ต้น 9 177 130 307 58.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 43 23 66 12.67
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 34 40 74 14.20
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 42 32 74 14.20
6 รวม ม.ปลาย 9 119 95 214 41.07
รวมทั้งหมด 18 296 225 521 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0