โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองบัวแดงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,735
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 240 285 525 19.20
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 221 277 498 18.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 188 277 465 17.00
3 รวม ม.ต้น 39 649 839 1,488 54.41
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 169 248 417 15.25
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 151 258 409 14.95
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 156 265 421 15.39
6 รวม ม.ปลาย 36 476 771 1,247 45.59
รวมทั้งหมด 75 1,125 1,610 2,735 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0