โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 563
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 38 65 103 18.29
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 41 40 81 14.39
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 47 69 116 20.60
3 รวม ม.ต้น 11 126 174 300 53.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 39 64 103 18.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 22 49 71 12.61
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 30 59 89 15.81
6 รวม ม.ปลาย 11 91 172 263 46.71
รวมทั้งหมด 22 217 346 563 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0