โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านแท่นวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,365
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 127 131 258 18.90
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 142 133 275 20.15
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 117 102 219 16.04
3 รวม ม.ต้น 22 386 366 752 55.09
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 95 140 235 17.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 80 118 198 14.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 70 110 180 13.19
6 รวม ม.ปลาย 20 245 368 613 44.91
รวมทั้งหมด 42 631 734 1,365 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0