โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แก้งคร้อวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,619
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 191 319 510 19.47
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 198 289 487 18.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 197 283 480 18.33
3 รวม ม.ต้น 39 586 891 1,477 56.40
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 122 269 391 14.93
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 134 256 390 14.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 121 240 361 13.78
6 รวม ม.ปลาย 30 377 765 1,142 43.60
รวมทั้งหมด 69 963 1,656 2,619 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0