โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อำนาจเจริญพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 557
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 69 61 130 23.34
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 73 67 140 25.13
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 69 49 118 21.18
3 รวม ม.ต้น 12 211 177 388 69.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 24 33 57 10.23
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 21 33 54 9.69
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 22 36 58 10.41
6 รวม ม.ปลาย 6 67 102 169 30.34
รวมทั้งหมด 18 278 279 557 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0