โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เสนางคนิคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 918
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 78 104 182 19.83
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 72 88 160 17.43
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 77 94 171 18.63
3 รวม ม.ต้น 15 227 286 513 55.88
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 64 80 144 15.69
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 45 89 134 14.60
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 45 82 127 13.83
6 รวม ม.ปลาย 11 154 251 405 44.12
รวมทั้งหมด 26 381 537 918 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0