โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หัวตะพานวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,330
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 147 123 270 20.30
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 144 155 299 22.48
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 158 147 305 22.93
3 รวม ม.ต้น 24 449 425 874 65.71
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 64 90 154 11.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 45 121 166 12.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 51 85 136 10.23
6 รวม ม.ปลาย 15 160 296 456 34.29
รวมทั้งหมด 39 609 721 1,330 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0