โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ลืออำนาจวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 539
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 44 44 88 16.33
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 65 58 123 22.82
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 53 52 105 19.48
3 รวม ม.ต้น 10 162 154 316 58.63
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 38 53 91 16.88
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 19 48 67 12.43
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 20 45 65 12.06
6 รวม ม.ปลาย 6 77 146 223 41.37
รวมทั้งหมด 16 239 300 539 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0