โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองบัวพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,521
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 281 354 635 18.03
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 279 386 665 18.89
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 265 357 622 17.67
3 รวม ม.ต้น 49 825 1,097 1,922 54.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 161 403 564 16.02
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 178 363 541 15.36
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 158 336 494 14.03
6 รวม ม.ปลาย 46 497 1,102 1,599 45.41
รวมทั้งหมด 95 1,322 2,199 3,521 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0