โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นครขอนแก่น ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,002
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 188 233 421 21.03
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 166 267 433 21.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 175 229 404 20.18
3 รวม ม.ต้น 34 529 729 1,258 62.84
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 115 168 283 14.14
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 83 149 232 11.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 71 158 229 11.44
6 รวม ม.ปลาย 21 269 475 744 37.16
รวมทั้งหมด 55 798 1,204 2,002 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0