โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โคกโพธิ์ไชยศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 518
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 31 45 76 14.67
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 48 36 84 16.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 47 45 92 17.76
3 รวม ม.ต้น 9 126 126 252 48.65
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 51 52 103 19.88
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 38 38 76 14.67
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 47 40 87 16.80
6 รวม ม.ปลาย 9 136 130 266 51.35
รวมทั้งหมด 18 262 256 518 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0