โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ภูเวียงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,181
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 189 216 405 18.57
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 164 248 412 18.89
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 165 222 387 17.74
3 รวม ม.ต้น 34 518 686 1,204 55.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 117 217 334 15.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 124 206 330 15.13
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 125 188 313 14.35
6 รวม ม.ปลาย 33 366 611 977 44.80
รวมทั้งหมด 67 884 1,297 2,181 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0