โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โนนสูงพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 609
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 65 63 128 21.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 77 73 150 24.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 71 72 143 23.48
3 รวม ม.ต้น 13 213 208 421 69.13
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 26 41 67 11.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 13 44 57 9.36
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 22 42 64 10.51
6 รวม ม.ปลาย 8 61 127 188 30.87
รวมทั้งหมด 21 274 335 609 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0