โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,822
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 359 221 580 20.55
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 334 221 555 19.67
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 286 226 512 18.14
3 รวม ม.ต้น 42 979 668 1,647 58.36
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 195 229 424 15.02
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 211 197 408 14.46
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 146 197 343 12.15
6 รวม ม.ปลาย 30 552 623 1,175 41.64
รวมทั้งหมด 72 1,531 1,291 2,822 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0