โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วังสามหมอวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,292
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 128 131 259 20.05
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 107 137 244 18.89
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 85 105 190 14.71
3 รวม ม.ต้น 19 320 373 693 53.64
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 106 118 224 17.34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 85 120 205 15.87
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 66 104 170 13.16
6 รวม ม.ปลาย 18 257 342 599 46.36
รวมทั้งหมด 37 577 715 1,292 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0