โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านดุงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,790
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 280 333 613 21.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 248 305 553 19.82
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 241 279 520 18.64
3 รวม ม.ต้น 42 769 917 1,686 60.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 129 279 408 14.62
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 124 234 358 12.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 130 208 338 12.11
6 รวม ม.ปลาย 31 383 721 1,104 39.57
รวมทั้งหมด 73 1,152 1,638 2,790 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0