โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พิบูลย์รักษ์พิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 531
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 68 55 123 23.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 56 63 119 22.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 40 49 89 16.76
3 รวม ม.ต้น 14 164 167 331 62.34
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 35 43 78 14.69
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 27 35 62 11.68
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 21 39 60 11.30
6 รวม ม.ปลาย 9 83 117 200 37.66
รวมทั้งหมด 23 247 284 531 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0