โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กุดจับประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,165
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 108 141 249 21.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 121 132 253 21.72
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 116 120 236 20.26
3 รวม ม.ต้น 19 345 393 738 63.35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 71 90 161 13.82
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 52 66 118 10.13
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 59 89 148 12.70
6 รวม ม.ปลาย 11 182 245 427 36.65
รวมทั้งหมด 30 527 638 1,165 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0